Pedagogų etikos kodeksas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės su priedais

Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprasas su priedais

Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Mokyklos tvarkos aprašai

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos uniformos dėvėjimo tvarka

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių skatinimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos kontrolinių, rašomųjų ir kitų darbų rašymo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas 2020

LPM Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas karantino sąlygomis nuo 2020-05-18

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas