IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Priėmimas. Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 2 (išimtinais atvejais nuo 1) iki 6 (išimtinais atvejais iki -5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

Priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką ir prioritetus nustato savininkas – savivaldybė. Ketindami leisti vaiką į ugdymo įstaigą, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą mokyklos direktoriui.

Priimant vaiką tarp tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos yra pasirašoma mokymo sutartis, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai. Pereinant iš ikimokyklinės į priešmokyklinę grupę pasirašoma nauja mokymo sutartis.

Ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia mokykla. Prieš rengdami programą vadovai ir auklėtojai ištiria lankančių vaikų šeimų poreikius, atsižvelgia į juos bei į regiono ir mokyklos savitumą, prioritetus. Rengiant programą vadovaujamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais.

Auklėtojo kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį  vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turi būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, taip pat turėti auklėtojo kvalifikaciją.

Grupių steigimas. Ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigtos Labūnavos pagrindinės mokyklos “Ąžuoliuko”, Pelėdnagių “Dobiliuko” ir Nociūnų skyriuose, kurių patalpos yra pritaikytos ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti ir atitinka higienos normos reikalavimus. Grupės gali būti formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų.

Finansavimas. Valstybės lėšomis, pagal mokinio krepšelio metodiką, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu programa yra vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną, kitą dalį finansuoja grupės savininkas. Kitus mokesčius (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarką nustato ikimokyklinės ugdymo įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė.

 

Svarbiausi dokumentai ir leidiniai

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Priėmimas. Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai (globėjai) ir mokykla pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir ugdymo įstaigai svarbi informacija .

Programa. Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Tiems vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programą pritaiko priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais). Minimali priešmokyklinio ugdymo programos trukmė yra 640 valandų.

Grupių steigimas. Priešmokyklinio ugdymo grupės įsteigtos Labūnavos pagrindinės mokyklos “Ąžuoliuko”, Pelėdnagių “Dobiliuko” ir Nociūnų skyriuose.

Finansavimas. Valstybės lėšomis, pagal mokinio krepšelio metodiką, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę) už vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Jeigu programa yra vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną, kitą dalį finansuoja grupės savininkas. Kitus mokesčius (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarką nustato priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė.

 

Svarbiausi leidiniai ir dokumentai

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

PRADINIS UGDYMAS

 

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Priėmimas. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradeda ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais į pirmąją klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.  Vaikas, kuriam sueina 7 metai ir kuriam specialistai yra nustatę, kad reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba ar sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu, gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jam pritaikytą  ugdymo programą.

Vaikas taip pat gali būti priimtas mokytis iškart į antrąją klasę, jeigu mokykla nustato, kad jo mokymosi pasiekimai atitinka pirmosios klasės mokiniui numatytus pasiekimus.

Pradinio ugdymo programą įgyvendina Labūnavos pagrindinė mokykla, Pelėdnagių “Dobiliuko”, ir Nociūnų skyriai.

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato mokyklos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė. Tėvai (globėjai) su mokykla sudaro mokymosi sutartį, kurioje aptariamos pradinio ugdymo teikimo sąlygos.

 

Svarbiausi dokumentai

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

 

PAGRINDINIS UGDYMAS

 

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Pagrindinio ugdymo programą įgyvendina Labūnavos pagrindinė mokykla. Ugdymas gali vykti ir už mokyklos ribų: muziejuose, parkuose ir kt., koreguojant ugdymo procesą. Bendruosiuose ugdymo planuose, kuriais vadovaujasi mokykla rengdama savo planus, nustatyta, kad mokyklos mokymosi aplinka turi sudaryti galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. O mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, kompiuterius, projektorius, kitas mokymo priemones, modernesnę kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.

Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 klasėse. Antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokytis 5 klasėje, o 6 klasėje antroji užsienio kalba yra privaloma. Nuo 5 klasės sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius, mokytis pasirenkamųjų dalykų pagal polinkius ir gebėjimus.

Mokiniams, kuriems sunkiau mokytis, arba atvirkščiai – kurie mokosi itin sėkmingai, kuriam laikui mokykla gali sudaryti individualius ugdymo planus.

Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki 10 klasės.

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios), matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau paaugliai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą.

 

Svarbiausi dokumentai

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas