SOCIALINIS PEDAGOGAS  RIMVYDAS KAZAKEVIČIUS

                                                                    

 • Socialinis pedagogas kartu su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, administracija koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, teikia siūlymus administracijai dėl socialinės pedagoginės pagalbos priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingumo užtikrinimo.
 • Dirba su asmenimis – mokiniais, tėvais, teisėtais vaiko atstovais, mokytojais, įvertindamas ir padėdamas spręsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu, priklausomybe nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, seksualiniu išnaudojimu.
 • Vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.
 • Padeda tėvams (arba globėjams) dorai ugdyti savo vaiką; suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius; geriau suprasti ypatingų poreikių turintį vaiką (gabų, turintį fizinę ir psichinę negalią); geriau suprasti savo teises bei pareigas, gauti socialinę pagalbą.
 • Organizuoja nemokamą maitinimą socialiai remtiniems mokiniams.
 • Organizuoja pavėžėjimą mokinių į mokyklą ir iš mokyklos.

 

_________________________________________________________________________

 

PSICHOLOGĖ RENTATA URBONAVIČIENĖ

 

Mokyklos psichologo darbo tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokiniui, padėti atgauti dvasinę darną, rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo pagrindinės darbo kryptys:

Konsultavimas: darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

Įvertinimas: emocijų ir elgesio sunkumų įvertinimas, mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas.

Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikių įvertinimas (mokyklos bendruomenių grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Tiriamoji veikla: aktualių mokykloje psichologinių tyrimų atlikimas, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.

 

Pagalba mokiniui teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • Prašo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir parašo sutikimą;
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Prašo vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

 

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą yra laikoma konfidencialia.

 

_____________________________________________________________________________

 

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS – patarėjas ugdymo(si) klausimais mokiniui, šeimai ir mokytojui.

Specialioji pedagogė RAMUTĖ SALTONIENĖ  dirba su 1–10 kl. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

 

Darbo kryptys:

 • teikia pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems  specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pataria specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais;
 • bendradarbiauja su Švietimo pagalbos tarnybos, prireikus, kitų įstaigų, kurių veikla susijusi su vaiko sveikatos stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais;
 • atsako už turimos informacijos konfidencialumą;
 • vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su mokyklos specialiojo pedagogo funkcijomis.

__________________________________________________________________________________________________

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos kryptys mokykloje:

 Organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje.
 Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 Vertina mokyklos aplinkos atitikties ir ugdymo proceso atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
 Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
 Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.
 Teikia pirmąją pagalbą.
 Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Labūnavos mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Eglė Dirsienė.

Darbo laikas:
Labūnavos pagrindinė mokykla
Pirmadienis, antradienis, penktadienis           8.10-16.16

Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyrius
Trečiadienis                 11.00-16.26

Ketvirtadienis              8.10-16.16

Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyrius
Trečiadienis                 8.10 – 10.50

_______________________________________________________________________

 

MOKYTOJO PADĖJĖJAS padeda ribotų galimybių mokiniams, turintiems labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje.

Mokytojo padėjėja ASTA GVILDIENĖ dirba su 1 kl. mokiniais

Mokytojo padėjėja NERINGA VARKALIENĖ dirba su 5 kl. mokiniais.

Mokytojo padėjėja ANGELĖ DIRSIENĖ dirba su 7 kl. mokiniais.

Mokytojo padėjėja VIDA MANDRIJAUSKIENĖ dirba su 9 kl. mokiniais.

Mokytojo padėjėja NIJOLĖ KRIVICKIENĖ  dirba su PU grupėje

.