Projekto koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Kondrotienė.

Projekto dalyviai:

  • ikimokyklinio ugdymo grupės „Kiškučiai“ ugdytiniai ir mokytojai – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Kondrotienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rita Šaltienė.
  • priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ ugdytiniai ir mokytojai – priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Audronė Varkalienė.
  • Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Sandra Varkalaitė.

Projekto terminai

2020 spalio mėn. – 2021 gegužės mėn.

Mokinių amžius 

3 – 6  metų vaikai.

Apie projektą

Projektas yra KA101 „Erasmus +“ programose Nr. 2020-1-TR01-KA101-088203.

Šiuo mobilumu siekiama pamatyti Europos darželių veiklą, kuri sėkmingai moko vaikus matematikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose,  prieš vaikui išeinant į mokyklą, ir stebėti ugdymo poveikį vaikams.

Planuojami 2 mobilumo srautai į 2 priimančias organizacijas Lietuvoje ir Slovėnijoje. Praktikos metu naujai įgytos žinios bus integruojamos į ugdymo procesą ir padės geriau pažinti mokinius, parengti mokymo programą, organizuoti į mokinį orientuotą ugdymo procesą, sukurti kūrybišką ir motyvuojančią mokymosi aplinką.

 Tikslas

Tobulinti pedagogų kūrybiškumo ir tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas.

 Uždaviniai:

  • Stebėti matematikos ugdymo tyrimus, atliktus su ikimokyklinio amžiaus vaikais.
  • Gerinti mokytojų matematikos ugdymo kompetencijas ikimokykliniame, priešmokykliniame amžiuje.
  • Susipažinti su matematikos ugdymo metodų taikymo patirtimi ir įgyti praktinių kūrybinio mąstymo ugdymo įgūdžių.
  • Dalintis matematikos ugdymo patirtimi užsienio švietimo įstaigose, dalyvaujant mokymo vizituose.
  • Išmokti naujų mokymo metodų matematikos mokymo ir ugdymo srityje.
  • Įgyvendinti projekto sklaidą.

Tikėtini rezultatai

Mūsų mokytojų patirtis ir žinios padidės, stebint pavyzdinę praktinę veiklą, susijusią su dalyku. Perkeldami projekto metu išmoktas veiklas į savo įstaigą, galėsime įgyvendinti skirtingas matematikos veiklas.

Naujų žinių ir įgūdžių įgiję projekto dalyviai organizuoja netradicines pamokas ar erdves. Projekto dalyviai stebės ir vertins besimokančiųjų mokymosi rezultatus, įvertins galimus sisteminius mokyklos švietimo politikos pokyčius ir mokinių mokymosi pažangą.

Sukursime matematikos veiklai skirtą švietimo banką.

„Erasmus+“ projektas taps plačiai paplitęs įgyvendinant „eTwinning“ projektą.

https://www.storyjumper.com/book/read/105054296/MATEMATKDE-LK-ADIM

https://www.storyjumper.com/book/read/106889066/60a1695cabdbe

https://www.storyjumper.com/book/read/105568046/608327ad787bb

https://www.storyjumper.com/book/read/105564936/The-First-Step-in-MathematicsMATEMATKTE-nbspLK-ADIM

https://www.storyjumper.com/book/read/108738806/60c750940e1d4

https://www.emaze.com/@AOWORIZTO/20th-century?fbclid=IwAR00pulEjltnT9iNvCGPGrdA15lvD2C_5YDWcv5q00osWQrEzqB6D92TbqQ

https://app.emaze.com/mobile/@aoworizto?tgjs=0&fbclid=IwAR1LZ2mbiyr54Uo7a3bHdqMnIGENxK_Dd8pTJz4nsxBSqcj12lLD8c2Qjvk

Programos “eTwinning” Nacionalinė paramos tarnybos pranešimas ir rekomendacijos

Programos “eTwinning” Nacionalinė paramos tarnyba praneša, kad “Ąžuoliuko” skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytojai Sandrai Kondrotienei suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) už projektą “MATEMATİKTE İLK ADIM /”The First Step in Mathematics”/Erasmus project”. Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė nacionalinį ir Europos standartą.

Sveikiname Jus vykdžius „eTwinning“ projektą STEAM tema. Dėkojame, kad pateikėte paraišką Nacionaliniam kokybės ženkleliui (toliau – NKŽ) gauti. NKŽ paraiška užpildyta tinkamai, pateiktos nuorodos projekto rezultatus. Įvertinę projekto TwinSpace (toliau – TwSp) ir NKŽ paraiškos turinį, teikiame tokias rekomendacijas ir pasiūlymus pagal projekto veiklos kokybės vertinimo sritis:

Pedagoginės inovacijos ir kūrybiškumas.

Numatytos veiklos – svarbios, atsižvelgiant į ugdytinių amžių ir projekto išteklių planavimą: ugdytinių matematinių įgūdžių ugdymą: apgalvotai pritaikytas ugdymo turinys padėjo ugdytiniams plėsti akiratį, pasitikėti savimi, įgyti kompetencijas, būtinas tolesniam ugdymui(si). Veiklų rezultatais aktyviai dalijotės TwSp, Žurnale, Puslapiuose ir sub-puslapiuose, medžiagai talpinti naudoti įvairūs TwSp įrankiai. Šaunu.

Integracija

vyko į mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą- tai atsispindi kokybės paraiškoje ir projekto TwSp Puslapiuose. Talpykloje Medžiaga patalpintos 36 veiklą iliustruojančios fotografijos bei 1 video.

Bendradarbiavimas

tarp partnerių gerai išreikštas tvarkant TwSp, kuriant bendrus produktus, vykdant bendras veiklas, Colorillo bendrą piešinį. Projekto Žurnalas (37 psl.) aktyviai naudotas bendravimui ir dalijimuisi projekto veiklomis. Vertintojas jame rado daugybę Jūsų įrašų, aktyviai dalijotės idėjomis, veiklomis bei rezultatais, organizavote tiesioginius vaizdo tiltus. Diskusijos TwSp Forumuose tarptautiniu mastu vyko ne itin aktyviai, daug diskusijų vyko turkų kalba.

Technologijų

taikymas atsispindi jūsų paraiškoje, nuorodose į projekto rezultatus. TwSp sukurtame Puslapyje „Dalijimasis IT priemonėmis“ – projekto veiklose taikytų web2.0 įrankių įvairovė: Jigsawplanet, WordArt, Padlet, Storyjumper, Bookcreator. Dalyvavote Programavimo savaitės bei eSaugumo veiklose. Puiku. Kūrybiškai diegėte naujoves savo darbe, projekto eigoje partneriai naudojosi įvairiomis technologijomis – tai atsispindi jūsų įrašuose Puslapiuose, kas padeda vertintojams spręsti apie jūsų IKT kompetenciją. Duomenų apsaugos klausimai numatyti įstaigos dokumentuose.

Rezultatai ir poveikis

Paraiškoje ir projekto TwSp atsispindi, kad projektas praturtino ugdymo(si) procesą: tikslingai panaudojote protingus, kūrybiškus ir veiksmingus mokymo metodus, kurie padėjo ugdytiniams sužinoti, pamatyti, pažinti, atrasti. Kūrėte bendrus produktus, dalijotės, diskutavote bei vertinote projektą. Sukurtuose bendruose produktuose atsispindi partnerių bendradarbiavimo veiklos. Vykdėte projekto sklaidą įstaigos svetainės puslapyje.

Miela Sandra, įgyvendinote projektą, kuriame veiklos vykdytos kokybiškai. Įvertinus surinktų vertinimo balų skaičių, Jums suteikiamas NKŽ už projektą „MATEMATİKTE İLK ADIM /”The First Step in Mathematics”/Erasmus project”. Sveikiname.

https://www.etwinning.lt/kvalifikacijos-tobulinimas