Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 Kokybės krepšelis”.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 2020-06-05 sutartis Nr. VP -635

Projekto “Kokybės krepšelis”  įgyvendinimui bei koordinavimui sudaryta darbo grupe, keitimas,papildymas

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos projekto „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas, plano patikslinimas.

Projekto “Kokybės krepšelis” veiklos ataskaitos: tarpinės ataskaitos, ataskaita už pirmus projekto metus, galutinė ataskaita.

 

MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ

Ugdymo kokybės tobulinimas gerinant pamoką, teikiant pagalbą mokiniui, stiprinant  mokytojų, klasės auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą.

 

MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas:

Gerinti 5-8 klasių mokinių  mokymosi pasiekimus užtikrinant ugdymosi sėkmę ir asmenybės ūgtį.  

Uždaviniai:

  1. Gerinti pamokos organizavimo kokybę per įtraukiantį ir savivaldų mokymąsi.
  2. Teikti savalaikę švietimo pagalbą mokiniams personalizuojant ugdymą bei kuriant saugias ir bendradarbiavimu paremtas edukacines aplinkas.

KK_įgyvendinimas_2020-10-26

 

Mokykloje įgyvendinamos KOKYBĖS KREPŠELIO veiklos

Rugpjūčio mėnesį mokyklos mokytojai kartu su Kėdainių r. Šėtos, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijų kolegomis dalyvavo ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų įgyvendinimas mokykloje“ modulio pirmoje dalyje: „Refleksija: kas, kam, kaip ir KODĖL“. Mokymai vyko Šėtos gimnazijoje.

Rugsėjo mėnesio 25, 26 dienomis Kėdainių r. Krakių gimnazijoje vyko antra šių mokymų dalis; “Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas:ko ir kaip klausti?”.

Spalio mėnesio pabaigoje vyko trečioji mokymų dalis: “Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir strategijų išgryninimas”.

 

Mokytojai aktyviai taiko  įsivertinimo įrankius pamokoje. Mokiniai atsisiuntė Reflectus programėles ir atsako į refleksijos klausimus.

 

    

Mokiniai KOKYBĖS KREPŠELIO veiklose

Nuo spalio mėn. mokykloje pradėjo veiklą konsultaciniai centrai 5 – 10 klasių mokiniams. Vyksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų, socialinių mokslų, anglų  kalbos konsultacijos pagal atskirą grafiką ir mokinių poreikius.

Veikia visos dienos mokykla, kurios tikslas – saugaus ir kryptingo 5-10 klasių mokinių užimtumo prieš ir po pamokų.  Po pamokų atliekami namų darbai, laukiant mokyklinio autobuso turiningai leidžiamas laikas bibliotekoje, sporto salėje.

Vyksta socialinio emocinio ugdymo programos „Atrask“  įgyvendinimas.

Mokyklos psichologai 5 – 8 klasių mokiniams nustatė mokymosi stilius ir pateikė rekomendacijas mokytojams.

KK_įgyvendinimas_2021-04-29

 

APTARTOS ĮGYVENDINTOS KOKYBĖS KREPŠELIO VEIKLOS

Projekto „Kokybės krepšelis“ darbo grupėje aptarėme, kaip sekasi judėti pasirinkto  tikslo link, kaip vyksta numatytos veiklos, kokius iššūkius teko įveikti prisitaikant prie  nuotolinio mokymo(si), kiek išleista lėšų. Svarbus aspektas, kaip mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytos veiklos rezonuoja Geros mokyklos koncepcijoje nustatytas mokyklos veiklos sritis: ugdymo(si) procesą, pagalbą mokiniui ir mokytojui, ugdymo(si) aplinką, mokyklos bendruomenę. Pasitarime 2021-04-13 numatėme mokyklos veiklos kokybės tarpinio įsivertinimo būdus.

Pasitarimas su konsultante Deimante Karale  2021-04-29

Pasitarimas su konsultante Deimante  Karale 2021-05-20

Metodinis pasitarimas su kitų Lietuvos mokyklų KOKYBĖS KREPŠELIO komandų dalyviais  2021-08-24

2021-05 Mokykloje įgyvendinamos KK veiklos

KK_įgyvendinimas_2021-11-04

KK_įgyvendinimas_2022-02-15

2022-02-15 Geroji praktika

KK sėkmė -GEROJI PRAKTIKA


KK_įgyvendinimas_2022-06-20

MT 2022-08-30 Projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS