PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 2 d.
įsakymu Nr. V1-118