PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2019 m. sausio  28  d.
įsakymu Nr. V1-14